โครงการ HPON
รายละเอียดโครงการ –

เส้นทางเเห่งการเรียนรู้ผ่าน ``กิจกรรมเหย้าเยือน`` ของเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization Network ( HPON )

หลักสูตรใหม่!

หลักสูตร Knowledge Capture

การสกัดองค์ความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การ Capture ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถดึงความรู้จากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดและหมุนเกลียวความรู้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

การ Capture ความรู้จะเกิดขึ้นในบรรยากาศของการแชร์ เรื่องราวความสำเร็จเล็กๆ (Success Story Sharing) จากผู้ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศของการเห็นคุณค่าในตัวบุคคล จนทำให้เกิดการเปิดใจ สบายใจ ที่จะเล่า (คาย) ความรู้ฝังลึกออกมา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ Capture ความรู้จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ดังนั้นการสร้างความเข้าใจและทักษะในการ Capture ความรู้ จึงจำเป็นต้องมาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ และทักษะในเรื่องกระบวนการจัดการความรู้

เนื้อหาหลักสูตร

  • แนวคิด การจัดการความรู้
  • ทัศนคติ การฟัง การเห็นคุณค่า
  • วงจรการจัดการความรู้
  • Overview เครื่องมือ
  • บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ ทัศคติของ Facilitator
  • ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์
  • การออกเเบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ความหมาย วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ โครงการสร้าง และ วิธีการตั้งคำถาม Capture

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง แนวคิดและกระบวนการของการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ Capture ความรู้

2.) ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติ การวางแผนการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ Capture ความรู้

โครงการ DHS-KM 4.0
รายละเอียดโครงการ –

โครงการเสริมพลังเครือข่ายการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ ด้วยการจัดการความรู้ยุคใหม่และการจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Learning for Change) ภายใต้แนวคิด การวางแผนใช้ KM ยกระดับการทำงานขององค์กร ต้องกำหนดเป้าหมายเฉพาะที่สำคัญยิ่ง ที่ส่งผลต่อเป้าหมายหลักขององค์กร ให้ชัดเจน และวัดผลได้ มีการกำหนดความรู้สำคัญยิ่งยวด (Critical Knowledge) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น โดยทำอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบงาน KM (KM Framework)

จดหมายข่าว KM 4.0

ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 –
ข่าวสาร และ บทความ

บริการของเรา

เรียนรู้และแบ่งปัน

การเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

มีการวางเป้าหมายชัดเจน ทำเป้าหมายเล็กก่อนเพื่อให้บรรลุถึงภารกิจหลักขององค์การ จัดการ Critical Knowledge เพื่อผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลัก

มีการทำเป็นระบบ โดยมีกรอบงานของการจัดการความรู้ (KM Framework) มีการวางเป้าหมายของผลิตผล ประสิทธิผล ขั้นต่ำ หรือ เป็นระยะๆ มีผู้รับผิดชอบแสดงบทบาทและความรับผิดชอบในบทบาทนั้นๆ มีกระบวนการที่ใช้เป็นมาตรฐานกลาง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสนับสนุนอย่างครบวงจร และใช้ร่วมกันทั้งองค์กร และมีกลไกในการกำกับดูแล ตามกติกาและข้อตกลงที่มีการจัดทำไว้

ดูเพิ่มเติม

Capture

Doc

Verify

Analyze

Synthesized

Organize

Re-use

อบรมเชิงปฏิบัติการ

มีข้อสงสัยหรือสนใจโครงการ การอบรมสัมนา?