โครงการ HPON
HPON E-Newsletter

รายละเอียดโครงการ –

เส้นทางเเห่งการเรียนรู้ผ่าน ``กิจกรรมเหย้าเยือน`` ของเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization Network ( HPON )

หลักสูตร ปรับพื้นฐาน KMS Journey (1)
โครงการ DHS-KM 4.0
รายละเอียดโครงการ –

โครงการเสริมพลังเครือข่ายการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ ด้วยการจัดการความรู้ยุคใหม่และการจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Learning for Change) ภายใต้แนวคิด การวางแผนใช้ KM ยกระดับการทำงานขององค์กร ต้องกำหนดเป้าหมายเฉพาะที่สำคัญยิ่ง ที่ส่งผลต่อเป้าหมายหลักขององค์กร ให้ชัดเจน และวัดผลได้ มีการกำหนดความรู้สำคัญยิ่งยวด (Critical Knowledge) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น โดยทำอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบงาน KM (KM Framework)

จดหมายข่าว KM 4.0

ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 –
ข่าวสาร และ บทความ

บริการของเรา

เรียนรู้และแบ่งปัน

การเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

มีการวางเป้าหมายชัดเจน ทำเป้าหมายเล็กก่อนเพื่อให้บรรลุถึงภารกิจหลักขององค์การ จัดการ Critical Knowledge เพื่อผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลัก

มีการทำเป็นระบบ โดยมีกรอบงานของการจัดการความรู้ (KM Framework) มีการวางเป้าหมายของผลิตผล ประสิทธิผล ขั้นต่ำ หรือ เป็นระยะๆ มีผู้รับผิดชอบแสดงบทบาทและความรับผิดชอบในบทบาทนั้นๆ มีกระบวนการที่ใช้เป็นมาตรฐานกลาง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสนับสนุนอย่างครบวงจร และใช้ร่วมกันทั้งองค์กร และมีกลไกในการกำกับดูแล ตามกติกาและข้อตกลงที่มีการจัดทำไว้

ดูเพิ่มเติม

Capture

Doc

Verify

Analyze

Synthesized

Organize

Re-use

อบรมเชิงปฏิบัติการ

มีข้อสงสัยหรือสนใจโครงการ การอบรมสัมนา?