สคส. ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในหน่วยงานองค์กร ผ่านกิจกรรมจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ทรงพลัง ของผู้บริหาร/พนักงาน/บุคลากรทุกระดับ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบังความรู้ โดยเชื่อว่า ความรู้นั้นยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งงดงาม