สคส. ให้บริการที่ปรึกษาแก่ หน่วยงาน/องค์กร ที่ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) ด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายโฟกัสที่ชัดเจนที่ธุรกรรมสำคัญขององค์กร