หลักสูตร “สุนทรียสนทนา” หรือเรียกกันว่า Dialogue 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

“Workshop แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบันทึกความรู้ เพื่อต่อยอดโครงการศูนย์เรียนรู้กินได้”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

“การถอดความรู้ด้วยชุมชนคนไปรษณีย์ไทย”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

“เวทีถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาลูกค้าและชนบท” 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CSR ของ กฟผ. กับชุมชนรอบเขื่อน / โรงไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

“Workshop ร่วมใจพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้สู่ สตง. 4.0” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

“วงเสวนาการจัดการความรู้ (Dialogue) ระดับผู้บริหาร” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (วพ.บ. กรุงเทพ)

“KM Day” วันที่ 9 กันยายน 2559

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

“Workshop ฝึกคุณอำนวย และวางแผนด้วย Outcome Mapping” วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.)

“Workshop บทบาทคุณเอื้อ ใน KM 3.0” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี