หลักสูตร “การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรในสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ” เพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ
และสามารถนำไปใช้ได้กับงาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Open House: เปิดบ้าน KM ณ ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย จ.นครสวรรค์

ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย จ.นครสวรรค์

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จัดให้มี “KM Inside สู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ” เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเป็นเจ้าของภาพฝันร่วมกัน

กรมการพัฒนาชุมชน

การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เป็นส่ิงที่ช่วยให้ครูบาอาจารย์พัฒนางาน และออกแบบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “change agent” 

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

“ลิขิต ผู้เก็บเรื่องเล่าความรู้ปฏิบัติ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเป็น “คุณอำนวย” (Facilitator)

โรงพยาบาลเลิดสิน

“การบันทึกความรู้เพื่อพัฒนางาน” (25-26 กรกฎาคม 2556)

โรงพยาบาลสกลนคร

สัมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ ทีมสร้างผล คนสร้างสุข”

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม