แนวคิด ที่มา เป้าหมายของ HPON

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เป็นองค์กรซึ่งพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทยมากว่า 15 ปี  เห็นโอกาสในการใช้การจัดการความรู้ (KM 4.0) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการเสริมพลัง (synergy)  จากหลากหลายภาคส่วนเข้ามา ร่วมทำความเข้าใจและหาวิธีจัดการให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ ในสถานการณ์ VUCA World ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ เป็นความท้าทายในทุกระดับของสังคมโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา (Volatility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) ท่ามกลางความไม่แน่นอน (Uncertainty) สับสนซับซ้อน (Complexity) และ คลุมเครือ (Ambiguity)  ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

 

กิจกรรมเหย้าเยือน

 

  • กิจกรรมเหย้าเยือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Critical Knowledge จากองค์กรสมาชิก
  • กิจกรรม “จับความรู้” จาก “ผลงานที่เป็นเลิศ” (best practice) ขององค์กรสมาชิก และ/หรือองค์กรอื่นที่มีผลงานโดดเด่นเป็นข้อเรียนรู้ที่ดี รวมถึงการสกัดองค์ความรู้สำคัญ (Critical Knowledge) จากกิจกรรมเย้าเยือน ทุกๆ 2 เดือน
  • กิจกรรม มหกรรมองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี จัดหลังจากดำเนินการเครือข่ายครบ 2 ปี  เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายและหน่วยงานที่สนใจจากทุกภาคส่วนเข้ามา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราวความสำเร็จ และ ความรู้ปฏิบัติ วิถีคิด วิถีชีวิตของคนในองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ
  • กิจกรรมสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย แก่องค์กรสมาชิก  ร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนการนำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว

 

 

หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย

 

 

บทบาทของ สคส.

secretariat บริหารจัดการเครือข่าย และเจาะลึกเรื่องราวความสำเร็จ ในการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานและผู้บริหารขององค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ  เพื่อนำมาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เจ้าของผลงานเป็นผู้นำเสนอในกิจกรรมเหย้าเยือน และกิจกรรมมหกรรมองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี