กรอบงาน KM (KM Framework)

เป็นกรอบการจัดการสำหรับ KM ที่ทีมริเริ่มดำเนินการ KM ออกแบบ ทดสอบ ดำเนินการนำร่อง และขยายผลกรอบงาน KM ช่วยให้เกิดความรอบคอบ ว่าได้ดำเนินการครอบคลุมทุกด้านของพลังหนุน KM อย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่น ประกอบด้วยงาน 4 ส่วน ได้แก่ บทบาท, กระบวนการ, เทคโนโลยี และ การกำกับดูแล

องค์ประกอบสำคัญที่จะมีผลให้ KM ล้มเหลว ตลอดช่วงของการริเริ่มดำเนินการ KM แต่ละส่วนมีองค์ประกอบย่อย ที่เมื่อประกอบเข้าเป็นกรอบงาน จะสามารถทำภารกิจนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี หากขาดองค์ประกอบย่อยตัวใดตัวหนึ่ง หรือองค์ประกอบย่อยบางตัวไม่ทำงาน หรือไม่เข้มแข็ง ก็จะไม่สามารถทำภารกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ