สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันดำรงราชานุภาพ MOI

กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม

หลักสูตร “การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรในสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ” เพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ
และสามารถนำไปใช้ได้กับงาน read more

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จัดให้มี “KM Inside สู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ” เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเป็นเจ้าของภาพฝันร่วมกัน
read more

กรมการพัฒนาชุมชน

Open House: เปิดบ้าน KM ณ ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย จ.นครสวรรค์ read more

ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย จ.นครสวรรค์

การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เป็นส่ิงที่ช่วยให้ครูบาอาจารย์พัฒนางาน และออกแบบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ