มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“หลักสูตร Human KM” พ.ศ. 2553 – 2559

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารออมสิน

“การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบ และมีการถ่ายถอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งอย่างมีศักยภาพและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ” read more

Workshop คุณเอื้อ – มจธ.
CEO

“หลักสูตรภาวะผู้นำแบบเสริมพลัง” ภายใต้ชื่อ
“ปักธงร่วมฝัน สานสัมพันธ์ อ่านยกกำลังสุข” read more

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)

หลักสูตร “KM : Solution for Change Management” และ การสัมมนา “Human KM : Executive Learning Trip”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)