Our Customer

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่เน้นให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับหลักสูตร ที่ สคส. ได้จัดให้ คือ Human KM เป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องของการจัดการความรู้ซึ่ง สคส. เน้นให้เริ่มจากคนทำงานแล้วค่อยขยายผลต่อไปสู่กระบวนการอื่นๆต่อไป

P1170630 P1170624