โครงการสร้างการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านพื้นที่ฐานการทำงานโรงเรียน

วัตถุประสงค์ (Development phase 3 เดือน)

คือ ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ทำความเข้าใจ การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านพื้นที่ฐานการทำงานโรงเรียนหรือสถานศึกษา จากโครงการดีเด่น (Best Practices) ของ สสส. เพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทางและยุทธศาสตร์การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ผ่านพื้นที่ฐานการทำงานโรงเรียน ที่จะส่งผลไปสู่การยกระดับสุขภาวะตัวเด็กและเยาวชนไทยได้ดียิ่งขึ้น ในระยะยาว

R2R

Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 2

หัวข้อการเลือกหัวข้อในการวิจัย การเขียนเค้าโครง  และการสืบค้นฯ

เขียนโดย  amnat

 

R2R กับ บล็อก

เขียนโดย  สี่ซี่  อัญชลี หนูรัตน์

 

R2R: ไอเดียปิ๊งแว้บเรื่องบล็อกกับการจัดการ Reference

เขียนโดย  ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

 

009: การวิจัยเชิงพรรณนา…บันไดก้าวแรกของ R2R

เขียนโดย  นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง