จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๗ นี้ได้จากการตีความบทที่ 7  The role of senior management ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ KM ในองค์กร    และหัวหน้าทีม KM อาจต้องมีวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนแก่ผู้บริหาร    โดยวิธีการต่อไปนี้ บทบาทของผู้อุปถัมภ์ หนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook ใช้คำว่า KM sponsor   …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๘. งบประมาณและเวลา

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๘ นี้ได้จากการตีความบทที่ 8 Budget and timescale สำหรับวงการ KM ไทย ข้อมูลในตอนที่ ๘ นี้มีความสำคัญมาก    เพราะจะช่วยให้มองภาพใหญ่ ของกิจกรรม KM ออก    และสามารถดำเนินการ KM อย่างเป็นระบบได้ ความจำเป็นต้องมีงบประมาณ ผู้เขียนหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๙. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๙ นี้ได้จากการตีความบทที่ 9 Aims and objectives for the KM implementation programme หลังจากมียุทธศาสตร์ KM ขององค์กร (ตอนที่ ๔) แล้ว    ขั้นต่อไปคือกำหนดวัตถุประสงค์ของ โปรแกรม KM    ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ๘ ประเด็น ดังต่อไปนี้ แผนที่ผลได้…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๐. หาหุ้นส่วนดำเนินการ

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๐ นี้ได้จากการตีความบทที่ 10 Finding partners to help you บทที่ ๑๐ นี้ ว่าด้วยบทบาทอำนวยความร่วมมือ (orchestration role) ของทีม KM    ในการทำให้ ‘พลังหนุน KM’ (KM enabler) ทั้งสี่ ทำงานได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน     เพื่อนำไปสู่การ…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๑. ดำเนินการสำรวจสินทรัพย์ความรู้

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๑ นี้ได้จากการตีความบทที่ 11 Conducting the knowledge assets audit บทที่ ๑๑ นี้ เป็นบทแรกในตอนที่ ๓ ที่ว่าด้วยการประเมินและการวางแผน    ซึ่งมีเนื้อหาถึง ๑๐ บท ตั้งแต่บทที่ ๑๑ ถึง ๒๐    เป็นการวางรากฐานสำหรับระบบ KM ที่มั่นคง  …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๒. กรอบงาน KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๒ นี้ได้จากการตีความบทที่ 12 The knowledge management framework    สาระในบทที่ ๑๒ นี้ ว่าด้วยการสร้าง กรอบงาน KM    สำหรับนำไปออกแบบต่อ  ทดสอบ  และปรับปรุง ในช่วงของการประยุกต์ใช้ KM กรอบงานด้านการจัดการคืออะไร การจัดการทุกด้านต้องมี “กรอบงาน” (framework) เสมอ    …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๓. เวทีเสวนาความรู้ ในกรอบงาน KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๓ นี้ได้จากการตีความบทที่ 13 The knowledge discussion elements in the KM  framework    ชื่อในบทที่ ๑๓ นี้ ใช้คำว่า knowledge discussion ซึ่งผมคิดว่าไม่เหมาะสม ควรใช้คำว่า dialogue มากกว่า     ผมจึงใช้คำว่า “เสวนาความรู้”  ไม่ใช่…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๔. การตรวจจับและจัดทำเอกสารความรู้ ในกรอบงาน KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๔ นี้ได้จากการตีความบทที่ 14 The knowledge capture and documentation elements in the KM  framework    เรื่องราวในบทที่ ๑๓ ที่ผ่านมา กล่าวถึง connect route ของ KM     ในบทที่ ๑๔ นี้…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๕. การสังเคราะห์ความรู้ ในกรอบงาน KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๕ นี้ได้จากการตีความบทที่ 15 The knowledge synthesis elements in the KM  framework    การสังเคราะห์ความรู้เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการจัดทำเอกสารความรู้ในบทที่แล้ว     หากระบบตรวจจับและจัดทำเอกสารความรู้ทำงานอย่างได้ผล สภาพที่เกิดขึ้นคือ มีเอกสารความรู้เกิดขึ้นมากมายล้นหลามจนก่อความสับสน ค้นหายาก บางเอกสารขัดแย้งกัน จนผู้ใช้ไม่รู้ว่าจะเชื่อฉบับไหน    นี่คือที่มาของระบบสังเคราะห์ความรู้  การสังเคราะห์ความรู้คืออะไร การสังเคราะห์ความรู้เป็นการสรุป ตรวจทาน และบูรณาการบันทึกความรู้จากต่างแหล่ง…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๖. การค้นหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ซ้ำ ในกรอบงาน KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๖ นี้ได้จากการตีความบทที่ 16 The knowledge finding and re-use elements in the KM  framework    การค้นหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ซ้ำ เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจาก การจัดทำเอกสารความรู้ และ การสังเคราะห์ความรู้    หากไม่มีการค้นหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ซ้ำ  การจัดทำเอกสารความรู้ และ การสังเคราะห์ความรู้ ก็ไร้ประโยชน์ สูญแรงเปล่า เมื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการได้…