ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้

(Link เนื้อหาในหนังสือ) หนังสือ ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้  เล่มนี้ รวบรวมและปรับปรุงจาก บล๊อก ชุด ขอบฟ้าใหม่ในเรื่องความรู้ (https://www.gotoknow.org/posts/tags/ขอบฟ้าใหม่ในเรื่องความรู้) ซึ่งตีความจากหนังสือ The New Edge in Knowledge เขียนโดย Carla O’ Dell & Cindy Hubert เน้นว่าเป็นการตีความและมีส่วนที่ผมโต้แย้งหรือต่อเติมบ้าง รวมทั้งไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน ผู้ที่สนใจเรื่องการจัดการความรู้จริงจังควรอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษจะได้ความครบถ้วนมากกว่า ที่จริง “ขอบฟ้า” ของการจัดการความรู้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีลักษณะเหมือน “มีชีวิต” คืองอกงามเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบ เพราะการจัดการความรู้ คือเครื่องมือของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ผมจึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดช่องทางให้สังคมไทยได้ใช้พลังของการจัดการความรู้เพื่อเป็นพลวปัจจัยหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน วิจารณ์  พานิช

KM 4.0 Framework

กรอบงาน KM (KM Framework) เป็นกรอบการจัดการสำหรับ KM    ที่ทีมริเริ่มดำเนินการ KM ออกแบบ  ทดสอบ   ดำเนินการนำร่อง  และขยายผลกรอบงาน KM ช่วยให้เกิดความรอบคอบ ว่าได้ดำเนินการครอบคลุมทุกด้านของพลังหนุน KM อย่างครบถ้วน    ไม่ตกหล่นองค์ประกอบสำคัญที่จะมีผลให้ KM ล้มเหลว  ตลอดช่วงของการริเริ่มดำเนินการ KM

พลังหนุน KM ประกอบด้วยงาน 4 ส่วน  ได้แก่ บทบาท, กระบวนการ, เทคโนโลยี และ การกำกับดูแล) แต่ละส่วนมีองค์ประกอบย่อย    ที่เมื่อประกอบเข้าเป็นกรอบงาน จะสามารถทำภารกิจนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี     หากขาดองค์ประกอบย่อยตัวใดตัวหนึ่ง  หรือองค์ประกอบย่อยบางตัวไม่ทำงาน หรือไม่เข้มแข็ง    ก็จะไม่สามารถทำภารกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑. การจัดการความรู้คืออะไร

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑ นี้ได้จากการตีความบทที่ 1  What is knowledge management    การให้นิยามของคำว่า การจัดการความรู้ ในที่นี้ เป็นนิยามสำหรับการนำไปใช้อย่างสมดุล ในบริบทขององค์กรแต่ละแบบ นิยาม นิยามของการจัดการความรู้มีได้มากมาย    ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามหานิยามที่ถูกต้องที่สุด ดีที่สุด    สิ่งที่ควรทำคือ ผู้บริหาร (Line manager) ในองค์กร กับทีมชี้ทิศ KM  (KM…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒. ลำดับขั้นตอนของการริเริ่มดำเนินการ KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๒ นี้ได้จากการตีความบทที่ 2  The stages of KM implementation การริเริ่มดำเนินการระบบจัดการความรู้ เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ต้องเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้อง    และต้องดำเนินการอย่างมีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมต่อองค์กรนั้นๆ    ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว     และที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ตอนเริ่มต้น  กับวิธีการที่ใช้เมื่อระบบจัดการความรู้เข้าสู่วุฒิภาวะแล้ว ไม่เหมือนกัน  วิธีเริ่มต้นดำเนินการระบบ KM 6 วิธี คำแนะนำ  ดำเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างบน …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๓. อุปสรรคและหลุมพราง

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๓ นี้ได้จากการตีความบทที่ 3  Barriers and pitfalls สามบทแรกในบันทึกชุดนี้ เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ “การจัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร” โดยมองจากมุมที่ต่างกัน     ในตอนที่สามนี้ มองจากมุมของอุปสรรค และประสบการณ์การดำเนินการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนยิ่ง    โอกาสดำเนินการผิดพลาดจึงมีได้มากมาย    การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นจึงมีประโยชน์มาก     เพื่อจะได้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีก    ผู้เขียนหนังสือ The Knowledge…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๔. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๔ นี้ได้จากการตีความบทที่ 4  Knowledge management strategy   ซึ่งเป็นบทแรกใน ๗ บทของหมวดที่ว่าด้วยเรื่องการเตรียมการณ์และเตรียมทรัพยากร    การประยุกต์ KM โดยไม่ได้ไตร่ตรองกำหนดยุทธศาสตร์ให้รอบคอบเป็นสิ่งไม่ควรทำ     เพราะยากที่จะบรรลุผลสำเร็จ    ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการความรู้มี ๙ ด้าน ดังต่อไปนี้ ตัดสินใจหลักการเชิงยุทธศาสตร์ ปรึกษากับผู้บริหารที่ต้องการให้มีการริเริ่ม KM ในองค์กร   …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๕. หัวหน้าทีมริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๕ นี้ได้จากการตีความบทที่ 5  The role, skills and characteristics of  knowledge management leader สาระในบทนี้ ช่วยชี้นำการเลือกคนมาเป็นหัวหน้าทีมดำเนินการ     หน้าที่นี้อาจเรียกว่า  ผู้จัดการ โปรแกรม KM,  ผู้อำนวยการ KM,  หรือ ซีเคโอ (CKO = Chief…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖. สมาชิกทีม KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๖ นี้ได้จากการตีความบทที่ 6  The KM team members เรื่องแรกๆ ที่หัวหน้าทีม KM จะต้องคิดก็คือ จะหาใครมาเป็นทีม  ทีมใหญ่แค่ไหน  สมาชิกทีม ควรมีสมรรถนะอะไรบ้าง ทีมดำเนินการประยุกต์ KM ควรใหญ่แค่ไหน ตามผลการสำรวจทั่วโลกขนาดใหญ่ที่สุดคือ ๒๑ คน ในองค์กรที่มีพนักงาน ๓ แสนคน   ขนาดใหญ่ตามที่แนะนำในหนังสือคือ ๙…