Lessen Learned ถอดบทเรียนความสำเร็จ เครื่องมือในการพัฒนางานและคนไปพร้อมๆ กัน

ภาพรวมหลักสูตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด แนวทาง กระบวนการ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการทำงาน ผ่านการฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อรู้ถึงคุณค่า ทำความเข้าใจและนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการทำงานและตนเองได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับองค์กรและผู้ที่ต้องการดำเนินงานให้สัมฤทธิผลแบบก้าวกระโดด ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพคนทำงานไปพร้อมๆ กัน วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ถึงคุณค่า ประโยชน์และสร้างเจตคติที่ดีต่อพัฒนาการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าใจแนวคิด หลักการ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการถอดบทเรียนความสำเร็จในการทำงาน เนื้อหาหลักสูตร ปรัชญา แนวคิดและหลักการถอดบทเรียนความสำเร็จ ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการถอดบทเรียนความสำเร็จ เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการถอดบทเรียนความสำเร็จ ตัวอย่างและประสบการณ์การถอดบทเรียนความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อพึงระวังในการถอดบทเรียนความสำเร็จ รูปแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบ Play & Learn ผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะและเรียนรู้แบบกลุ่ม It’s do my homework impressive to tackle another class if you’re up for it

Details

“Note Taker” คุณลิขิตผู้บันทึกความรู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาการทำงาน

ภาพรวมหลักสูตร การได้มาซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากมาก  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี “คุณลิขิต หรือ Note Taker” ช่วยบันทึกรวบรวมความรู้เหล่านั้น เพราะ “ความรู้ดีๆ” หากไม่มีการบันทึกไว้ หรือบันทึกไม่ครบถ้วน “ความรู้ดีๆ” เหล่านั้นก็เลื่อนหายไป พอถึงคราวที่ต้องใช้ความรู้เดิมอีกก็ทำให้เสียเวลาลองผิดลองถูกใหม่อีกครั้ง และทำให้เสียโอกาสที่จะต่อยอดความรู้ดีๆ แบบก้าวกระโดด  หน้าที่ของ “คุณลิขิต” ไม่ใช่เป็นผู้บันทึกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะในการออกแบบและจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ เป็นคลังความ (Knowledge Asset) ที่สามารถ เข้าถึง ต่อยอดและพัฒนาความรู้ได้ไม่สิ้นสุด การจะทำหน้าที่ “คุณลิขิต หรือ Note Taker” จำเป็นต้องมีทักษะหลายด้าน อาทิ การฟังอย่างลึกซึ้ง การจดบันทึกที่รวดเร็ว ครบถ้วน การจัดการครลังความรู้ให้เป็นระบบ เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งองค์กรและตนเองได้ การจะเป็น “คุณลิขิต” จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะทำให้การทำหน้าที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด Workshop ครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อต้องการให้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และทักษะสำคัญที่ “คุณลิขิต” ควรจะมีเพื่อดึงความรู้มือหนึ่งในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นของการเป็นคุณลิขิต เช่น ทักษะการฟัง การจับประเด็น การบันทึกเรื่องเล่าความรู้ปฏิบัติ…

Details

ในวันที่ Office เงียบสงบ

ปัจจุบัน สคส. มีสมาชิกประจำ ๗ คน รวม อ.ประพนธ์  ผอ. สคส. แล้วด้วย   โดยปกติแล้วตลอดทั้งวัน เราจะคุยกันตลอดทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป  โต๊ะทำงาน สคส. เราไม่มี Partition กั้น  ใครทำอะไร คุยอะไรกัน ก็จะรู้เห็นกันหมด (ยกเว้น อ.ประพนธ์ ที่มีห้องส่วนตัวเพราะพื้นที่เรามีจำกัดนั่งรวมกันหมดก็จะแน่นเกินไป  อาจารย์เลยถูกแยกออกไป อิอิ)  ในทุกๆ วันแต่ละคนจะมีเรื่องโน้น เรื่องนี้มาเล่าให้กันฟัง พร้อมๆ กับของกินที่อุดมสมบูรณ์ (ไม่มีห้ามปรามกันเลย)   แม้แต่ตอนกลางวันเราก็ไปทานข้าวด้วยกันทั้งหมด ๗ คน ก็จะคุยไป กินไป คุยกันได้หมดทุกเรื่องทั้งสาระมากและสาระน้อย    ทำให้ Office สคส. จะมีเสียงดังเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะเสียงหัวเราะ (อย่าได้หวังว่าจะได้ทำงานแบบเงียบสงบเลย)   แต่ในวันนี้ ๒๘ ต.ค.๕๖  สมาชิก สคส. ส่วนใหญ่ไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่  ช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสทองที่จะได้เขียนงานถอดบทเรียนเป็นที่สุด  เพราะส่วนใหญ่แล้วต้องขอลาหยุดทำงานที่บ้านเพื่อเขียนงานถอดบทเรียนกันเลยทีเดียว  ก็ด้วยสภาพบรรยากาศเฮฮาขนาดนั้นคงยากที่จะมีสมาธิได้  …

Details

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน กับ การพัฒนาองค์กร ต้องทำให้กลายเป็นกิจภายใน ไม่ใช่ฝากไว้กับวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ

มุมมองของผม  จากประสบการณ์ที่ได้คุย  ได้ออกแบบ  ได้จัดกระบวนการ  ได้ไปเป็นที่ปรึกษาในองค์กร  ในด้านการเรียนรู้ของพนักงาน    ส่วนใหญ่แล้ว  ภารกิจที่ทำนั้นจะครอบคลุมอยู่ในส่วนเล็กๆ ขององค์กร  เช่น เราทดลองจัดการเรียนรู้ในบางแผนก   แล้วเอามาคุยกัน มาทบ ทวนกันกันว่าที่ทำไปแล้วนั้น   อะไรที่ work อะไรที่ไม่ work   แล้วเราจะปรับกระบวนการกันอย่างไรต่อไป      เราทำกันจนเริ่มพบว่า  วิธีการที่เราทดลองกันนั้น มันเริ่ม OK  เช่น  ผลจากการทำตอบโจทย์องค์กร มากขึ้น  อาทิ  yield ดีขึ้น  ลดของเสีย ลดงบประมาณได้   ความสัมพันธ์ของทีมดีขึ้น   เป็นต้น   ที่นี่พอคิดจะขยายจากจุดเล็ก  ให้เกิดในฝ่ายอื่น แผนกอื่นมากขึ้น    ประเด็นที่มักจะเป็นปัญหา ก็คือ  คนกลุ่มเดิม   ก็มาสุมหัวกันคิดร่วมกันอีก    แต่จุดที่ขาดไป  คือ  …

Details

“Human KM” ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้

แนวคิด: “มนุษย์” คือ ทุน ที่สำคัญขององค์กร ที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่จำกัด ฉะนั้นหากองค์กรใดมี “ทุนมนุษย์” ที่ดีและสามารถนำศักยภาพของคนออกมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้เต็มที่ องค์กรนั้นก็เติบโต แข่งขัน และดำรงอยู่ได้อย่างแข็งแรงแม้ในสภาวการณ์ที่วิกฤติรอบด้าน รวมทั้งก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้โดยไม่ยาก KM ของ สคส. จึงเน้นที่การจัดการ “คน” เป็นสำคัญ เพราะหากจัดการส่วนนี้ได้ จะส่งผลให้จัดการด้านอื่นๆ ง่ายและยั่งยืนขึ้น ซึ่งการจัดการคนจำเป็นต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” ของ KM เข้าไปช่วยหนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เติบโตมาจากภายในตัวบุคคล และ “พัฒนากันเอง” เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าต่อกัน นำ “ความรู้ปฏิบัติ” ของแต่ละคน มารวมกันให้เป็นความรู้ขององค์กร เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน สิ่งที่จะได้เรียนรู้: ภาพรวม KM พื้นฐานตามแนวคิด สคส. ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ KM เบื้องต้นสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แนวทางการนำ Human KM ไปปรับประยุกต์ใช้กับองค์กร ครอบครัว และตนเอง รูปแบบการเรียนรู้:  การเรียนรู้แบบ Play&Learn ผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะและเรียนรู้แบบกลุ่ม กำหนดจัดวันที่ 27-28 มีนาคม…

Details

แบบวินิจฉัยก่อนทำการจัดการความรู้

กรุณาเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงกับเป็นความเป็นจริงมากที่สุด
 

ปิดปรับปรุงชั่วคราว…แล้วเตรียมตัวพบ KM3.0 เร็วๆนี้แน่นอนค่ะ eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) read this book report