บริการของเรา

บริการที่ปรึกษา

สคส. ให้บริการที่ปรึกษา แก่หน่วยงาน/องค์กรที่ ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายโฟกัสที่ชัดเจนที่ธุรกรรมสำคัญขององค์กร โฟกัสความรู้ที่สำคัญยิ่งยวด (Critical Knowledge) มีกรอบงาน KM (KM Framework) ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  วัดผลและการสื่อสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลงทุนดำเนินการ KM อย่างคุ้มค่า จนในที่สุดฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร

View details

โครงการ

DHS-KM

โครงการเสริมพลังเครือข่ายการเรียนรู้ ในระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System/DHS) ด้วยการจัดการความรู้ยุคใหม่ และการจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

View details

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สคส.  ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในหน่วยงานองค์กร ผ่านกิจกรรมจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ทรงพลัง ของผู้บริหาร/พนักงาน/บุคลากรทุกระดับ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบังความรู้  โดยเชื่อว่า ความรู้นั้นยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งงดงาม  ทำให้ตัวเรามีความรู้เพิ่มขึ้น  เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน  มีไมตรีจิตมิตรภาพ  ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเพี่อบรรลุเป้าหมายของงาน เป็นการก้าวข้าวกระบวนทัศน์สู่การะบวนทัศน์ใหม่

View details

เรียนรู้และแบ่งปัน

Publication

สอบถามโทร. 02-511-5855 #123  คุณปาริชาติ คงสนิท
e-mail: kmithailand.info@gmail.com, parichat@kmi.or.th