หลักสูตรใหม่!

หลักสูตร Knowledge Capture

การสกัดองค์ความรู้

*ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด!

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การ Capture ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถดึงความรู้จากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดและหมุนเกลียวความรู้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

การ Capture ความรู้จะเกิดขึ้นในบรรยากาศของการแชร์ เรื่องราวความสำเร็จเล็กๆ (Success Story Sharing) จากผู้ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศของการเห็นคุณค่าในตัวบุคคล จนทำให้เกิดการเปิดใจ สบายใจ ที่จะเล่า (คาย) ความรู้ฝังลึกออกมา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ Capture ความรู้จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ดังนั้นการสร้างความเข้าใจและทักษะในการ Capture ความรู้ จึงจำเป็นต้องมาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ และทักษะในเรื่องกระบวนการจัดการความรู้

เนื้อหาหลักสูตร

  • แนวคิด การจัดการความรู้
  • ทัศนคติ การฟัง การเห็นคุณค่า
  • วงจรการจัดการความรู้
  • Overview เครื่องมือ
  • บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ ทัศคติของ Facilitator
  • ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์
  • การออกเเบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ความหมาย วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ โครงการสร้าง และ วิธีการตั้งคำถาม Capture

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง แนวคิดและกระบวนการของการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ Capture ความรู้

2.) ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติ การวางแผนการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ Capture ความรู้

รูปแบบการอบรมสัมมนา กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา ระยะเวลา วันเวลา/สถานที่
ฝึกปฎิบัติ / กิจกกรมประกอบการเรียนรู้
แบ่งกลุ่มออกแบบการเรียนรู้
การบรรยายทฤษฎีและหลักการ
พนักงานทุกระดับ 2 วัน
7,000 บาท
(รวม Vat)
อบรมวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ โรงเเรม หลุยส์แทเวิร์น