หลักสูตร ปรับพื้นฐาน KMS Journey (1)

หลักสูตรใหม่!

หลักสูตร Knowledge Capture

การสกัดองค์ความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การ Capture ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถดึงความรู้จากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดและหมุนเกลียวความรู้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

การ Capture ความรู้จะเกิดขึ้นในบรรยากาศของการแชร์ เรื่องราวความสำเร็จเล็กๆ (Success Story Sharing) จากผู้ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศของการเห็นคุณค่าในตัวบุคคล จนทำให้เกิดการเปิดใจ สบายใจ ที่จะเล่า (คาย) ความรู้ฝังลึกออกมา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ Capture ความรู้จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ดังนั้นการสร้างความเข้าใจและทักษะในการ Capture ความรู้ จึงจำเป็นต้องมาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ และทักษะในเรื่องกระบวนการจัดการความรู้

เนื้อหาหลักสูตร

  • แนวคิด การจัดการความรู้
  • ทัศนคติ การฟัง การเห็นคุณค่า
  • วงจรการจัดการความรู้
  • Overview เครื่องมือ
  • บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ ทัศคติของ Facilitator
  • ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์
  • การออกเเบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ความหมาย วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ โครงการสร้าง และ วิธีการตั้งคำถาม Capture

Human KM

ภาพรวมหลักสูตร การพัฒนาองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนไปสู่การ…

อ่านต่อ