บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

“หลักสูตรเสริมสร้าง Leadership”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบ และมีการถ่ายถอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งอย่างมีศักยภาพและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ”

การประปานครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง

“หลักสูตรฝึกคุณอำนวย”