โครงการเสริมพลังเครือข่ายการเรียนรู้ในระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System/DHS) ด้วยการจัดการความรู้ยุคใหม่ และการจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ