คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการ

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

รองประธานกรรมการ

คุณเดชา ศิริภัทร

กรรมการ

นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

กรรมการ

คุณพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ

กรรมการ

ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์

กรรมการ

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

กรรมการ

คุณพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย

กรรมการและเหรัญญิก

คุณชุติมา อินทรประเสริฐ

เลขาธิการ

ทีมงานมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการ

คุณชุติมา อินทรประเสริฐ

เลขาธิการ

คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส

ทีมงาน

คุณมริน เปรมปรี

ทีมงาน

คุณรัตติกร ใยทอง

ทีมงาน

คุณปิยากร มโนสารโสภณ

ทีมงาน

คุณณัฐนิช ไพจิตร์จินดา

ทีมงาน