คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการ

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

รองประธานกรรมการ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

กรรมการ

คุณเดชา ศิริภัทร

กรรมการ

นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

กรรมการ

คุณพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ

กรรมการ

ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์

กรรมการ

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

กรรมการ

คุณปุณณา วัฒนวิบูลย์

กรรมการ

คุณพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย

กรรมการและเหรัญญิก

คุณชุติมา อินทรประเสริฐ

เลขาธิการ

ทีมงานมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการ

คุณชุติมา อินทรประเสริฐ

เลขาธิการ

คุณณัฐนิช ไพจิตร์จินดา

ทีมงาน

คุณรัตติกร ใยทอง

ทีมงาน