สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

“Workshop ร่วมใจพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้สู่ สตง. 4.0” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (วพ.บ. กรุงเทพ)

“วงเสวนาการจัดการความรู้ (Dialogue) ระดับผู้บริหาร” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

“KM Day” วันที่ 9 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.)

“Workshop ฝึกคุณอำนวย และวางแผนด้วย Outcome Mapping” วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“Workshop บทบาทคุณเอื้อ ใน KM 3.0” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้