“หลักสูตรเสริมสร้าง Leadership”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
การประปาส่วนภูมิภาค

“การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบ และมีการถ่ายถอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งอย่างมีศักยภาพและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ”

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การประปานครหลวง

“หลักสูตรฝึกคุณอำนวย”

การไฟฟ้านครหลวง

“จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดเครื่องมือ KM และกระชับความสัมพันธ์กับคนทำงานในพื้นที่”

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)

หลักสูตร “สุนทรียสนทนา” หรือเรียกกันว่า Dialogue 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

“Workshop แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบันทึกความรู้ เพื่อต่อยอดโครงการศูนย์เรียนรู้กินได้”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

“การถอดความรู้ด้วยชุมชนคนไปรษณีย์ไทย”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด