สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)