บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

“Human KM”

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด (SCG)

“Human KM for Manager and Manager Assistance”

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด

“จัดฐานการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสาระและบันเทิง” 

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

หลักสูตร “เรียนรู้การจัดการความรู้ สร้างความเข้าใจเห็นถึงประโยชน์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

“การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

“เสริมทักษะการเป็นคุณอำนวยการเรียนรู้”

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด