สัมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ ทีมสร้างผล คนสร้างสุข”