“KM workshop”

กลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์

“เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 31” วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559

เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)

“Basic KM workshop” วันที่ 2-3 สิงหาคม 2559

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
มูลนิธิแพทย์ชนบท
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย