คุณชุติมา อินทรประเสริฐ

เลขาธิการ

คุณพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย

กรรมการและเหรัญญิก

คุณปุณณา วัฒนวิบูลย์

กรรมการ

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

กรรมการ

ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์

กรรมการ

คุณพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ

กรรมการ

นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

กรรมการ

คุณเดชา ศิริภัทร

กรรมการ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

กรรมการ

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

รองประธานกรรมการ