“Human KM” ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้

แนวคิด:

“มนุษย์” คือ ทุน ที่สำคัญขององค์กร ที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่จำกัด ฉะนั้นหากองค์กรใดมี “ทุนมนุษย์” ที่ดีและสามารถนำศักยภาพของคนออกมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้เต็มที่ องค์กรนั้นก็เติบโต แข่งขัน และดำรงอยู่ได้อย่างแข็งแรงแม้ในสภาวการณ์ที่วิกฤติรอบด้าน รวมทั้งก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้โดยไม่ยาก

KM ของ สคส. จึงเน้นที่การจัดการ “คน” เป็นสำคัญ เพราะหากจัดการส่วนนี้ได้ จะส่งผลให้จัดการด้านอื่นๆ ง่ายและยั่งยืนขึ้น ซึ่งการจัดการคนจำเป็นต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” ของ KM เข้าไปช่วยหนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เติบโตมาจากภายในตัวบุคคล และ “พัฒนากันเอง” เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าต่อกัน นำ “ความรู้ปฏิบัติ” ของแต่ละคน มารวมกันให้เป็นความรู้ขององค์กร เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • ภาพรวม KM พื้นฐานตามแนวคิด สคส.
  • ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ KM เบื้องต้นสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ได้แนวทางการนำ Human KM ไปปรับประยุกต์ใช้กับองค์กร ครอบครัว และตนเอง

รูปแบบการเรียนรู้: 

  • การเรียนรู้แบบ Play&Learn ผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะและเรียนรู้แบบกลุ่ม

กำหนดจัดวันที่ 27-28 มีนาคม 2557

 

รายละเอียดหลักสูตร “Human KM” ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้