ตอบ คุณสุกัญญา  ที่ถามมาว่า “อยากทราบว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คืออะไร และองค์กรแห่งการเรียนรู้สัมพันธ์กับการจัดการความรู้อย่างไรคะ”

คำถามนี้มีการตอบไว้ในหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับขับเคลื่อน LO” ที่ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผอ. สคส. เขียนอธิบายได้อย่างละเอียด ความหนา 115 หน้า    แต่ขอตอบ คุณสุกัญญา ในเบื้องต้นแบบคร่าวๆ ก่อน  ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือดังกล่าวได้นะคะ

ขอเริ่มจาก KM ในมุมมอง สคส.

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) มีการให้คำนิยามและมีหลากหลายโมเดลมาก ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้นิยามของใคร  แต่จากมุมมองของ สคส. แล้ว  การจะเป็น LO เรามองว่าเป็นเรื่องของคน  ถ้าคนในองค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้แล้ว จะทำให้เกิดความสำเร็จ เกิดนวัตกรรมในการทำงานขึ้นมากมายไม่สิ้นสุด และสุดท้ายก็จะกลายเป็น LO ในที่สุด   แต่การที่จะทำให้เกิดเป็นบุคคลเรียนรู้นั้น  ต้องใช้หลายๆ กระบวนการในการหล่อหลอมให้คนทำงานเป็นบุคคลเรียนรู้  ซึ่ง KM เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้คนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้  KM ในที่นี้ หมายถึง KM ในแนวคิดของ สคส. ที่เรียกว่า Human KM เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้คนเปิดใจเรียนรู้  พร้อมเปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จและบทเรียนในการทำงานได้อย่างอิสระ ตามเป้าหมายการทำงานนั้นๆ  แล้วจะทำให้การทำงานยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ และเกิดนวัตกรรมในการทำงานขึ้นเองโดยธรรมชาติ   เมื่อเกิดการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานกันอย่างอิสระของคนทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ใช่การบังคับ สคส. เรียกว่าเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  และหากเกิด CoPs หลากหลายกลุ่มการทำงานตามประเด็นต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งปรากฎการณ์นี้หากเกิดกับองค์กรใด สคส. เราถือว่าองค์กรนั้นเป็น LO แล้ว