ประเดิมคำถามแรกของปี ๕๗ ด้วยคำถามของ คุณสุพัฒชนก ด้วยคำถามที่ว่า “อยากทราบว่า KM มีจุดกำเนิดมาจากที่ใด พอดีกำลังทำรายงานเรื่องนี้อยู่ แต่หาจุดกำเนิดไม่ได้เลย”

KM มีหลากหลายสำนักมาก  การตีความ  การให้คำจำกัดความก็แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่ที่ว่าต้องการจุดกำเนิด KM ของสำนักไหน  ถ้าถามจุดกำเนิน KM ในบริบทไทยของ สคส. (เคยตอบคำถามไว้ในหัวข้อ KM เกิดขึ้นได้อย่างไร?)  เราก็พัฒนามาจากแนวคิด KM ของ ศาสตราจารย์อิคุจิโร่  โนนากะ (Ikujiro Nonaka) จากมหาวิทยาลัยอิโตสุบาชิ (Hitosubashi University) ผู้มีบทบาทสำคัญต่อแนวคิดด้านการจัดการความรู้ญี่ปุ่น   แต่หากถามจุดกำเนิดที่ยาวนานกว่านั้น แนวคิด KM ที่เน้นความรู้ปฏิบัติ (Tacit Knowledge) สคส. เห็นว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลักฐานที่ชัดเจนคือ พระไตรปิฎก  การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าใช้ความรู้ปฏิบัติมาเป็นคำสอนทั้งสิ้น