การจัดการความรู้ (KM) มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ม.สคส.) ผู้บุกเบิกแนวคิด พัฒนา ส่งเสริมการใช้ KM ในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งพัฒนาการ KM ออกเป็น 4 ยุค