KM 1.0 (Knowledge Accumulation): เป็นยุคต้นที่องค์กรต้องการเก็บ “องค์ความรู้” ทั้งหมดที่มีของคนทำงาน มุ่งเน้นให้คนเอาองค์ความรู้ ไปใส่รวมกัน เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ (เน้นจัดเก็บความรู้ / สะสมความรู้) มีการลงทุนสร้างระบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บ หรือ “คลังความรู้” (Knowledge Assets) ขนาดใหญ่มากมาย แต่ยังไม่สามารถทำให้คนทำงานอยากแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เอาไปใส่ และไม่มีการวางแผนจัดการทำให้ความรู้นั้นหมุนเวียน (Knowledge Spiral) นำไปประยุกต์ใช้ต่อยอด เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน และองค์กร