KM 2.0 (Human KM) : ยุคนี้เน้นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (Share for Change) หรือมุ่งเน้นไปที่การปรับทัศนคติของ “คน” ให้เปิดใจเรียนรู้ ชื่นชมความรู้ปฏิบัติข้างในตัวคน (tacit knowledge) รวมถึงสร้างทักษะในการเล่าเรื่อง (Storytelling skill) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถทำให้คนทำงานยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกัน ในบรรยากาศที่ไว้วางใจอย่างไม่เป็นทางการ (Community of Practice) ทำให้ KM ในยุคนี้ เป็นการสร้างความรู้สึก และความสัมพันธ์ดี ๆ ขึ้นในกลุ่มคนทำงานขององค์กร แต่จุดอ่อนสำคัญ คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วไม่ค่อยมีพลังส่งถึงประโยชน์ขององค์กร จึงเป็นที่มาของการพัฒนา KM 3.0