KM คืออะไร ? ทำไม่ต้องทำและถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น เรียนรู้และเข้าใจ KM หรือการจัดการความรู้มากขึ้น                            โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)