Publication

การจัดการความรู้ ฉบับ KM Inside (ราคา 80.- )

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Inside KM และ KM Inside

  • Inside KM เป็นส่วนของการรวบรวมประเด็นต่าง การทำความเข้าใจ KM เช่น การจัดการความรู้คืออะไร ? จัดการความรู้ไปทำไม ? สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ตัวปลา) ทำได้อย่างไร สร้าง COP ได้อย่างไร เป็นต้น
  • KM Inside เน้น KM ที่ระเบิดจากข้างใน ไขข้อข้องใจ 3 เรื่อง คือจัดการอย่างไร ให้ 1.คนเปิดใจรับฟังกัน 2.มีใจแบ่งปันความรู้กัน 3.สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่

KM แบบขนมเปียกปูน (ราคา 90.-)

“เพราะ  ทฤษฎีขนมเปียกปูน ช่วยเตือนเราว่า ต้องอย่าทำ KM แบบขนมชั้น คือ ต้องให้ KM เนี่ยนอยู่ในเนื้องาน อย่าให้แยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากเนื้องาน ที่สำคัญส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน ต้องมีเครื่องมือพัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาคน อีกหลายขนานเป็นส่วนผสม ไม่ใช่มี KM เพียงอย่างเดียว ส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน จะมีอะไรบ้างนั้น ไม่มีสูตรตายตัว แต่ละองค์กรต้องทดลองผสมเอาเองจากการปฏิบัติ ไม่มีสูตรสำเร็จ”

สารพัดช่าง KM สู่ LO (ราคา 100.-)

หนังสือ เล่มนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เส้นทางสู่องค์กรเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยาก หากเดินถูกทาง หากไม่หลงทาง หากจัดกระบวนการในการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร อย่างถูกต้อง ที่สำคัญองกร์เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกที่มีสมองชั้นเลิศระดับอัจฉริยะทั้งหมด ก็สามารถเป็นองค์กรเรียนรู้ได้ หากมีการสร้าง “ช่างทั้งยี่สิบห้า” ขึ้น โดยกระบวนการทำงานและใช้ทักษะฝีมือ “ช่างทั้งยี่สิบห้า” ในการทำงาน

ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ (ราคา 160.-)

หนังสือเกิดขึ้นเพราะความเชื่ิอว่า “อัจฉริยะสร้างได้” อัจฉริยะเกิดจาก “พรแสวง” มากกว่า “พรสวรรค์”

ดังนั้นองค์กรอัจฉริยะจึงสร้างได้และมีวิธีการสร้างที่ทำได้ไม่ยาก รวมทั้งกระบวนการสร้างองค์กรอัจฉริยะนั้นเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้่าใจ และปัญญา

การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ (ราคา 200.-)

จุดเน้นของหนังสือเล่มนี้ คือ “แนวการปฏิบัติ การนำ KMไปใช้ในองค์กร” พร้อมทั้งบอกเล่าบทบาทคนสำคัญของการจัดการความรู้ แนวทางการเริ่มต้นจัดการความรู้ วิธีดำเนินการ เครื่องมือ และอื่นๆอีกมาย   และจงใจไม่เขียนตามแนวทางทฤษฎี แต่ถ้าอ่านดีๆจะพบว่ามีทฤษฎีอยู่ในการปฏิบัตินั้น ผู้อ่านอาจตีความได้หลายทฤษฎีในแต่ละแนวทางการปฏิบัติ

KM วันละคำ (ราคา 200.-)

เนื้่อหาในหนังสือเล่มนี้กลั่นและกรองมาจาก “ความรู้จากการปฏิบัติ” จากการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เปรียบได้กับพจนานุกรม KM ที่สามารถอ่านร่วมกับหนังสือ KM เล่มอื่นได้

สำหรับนักนักปฏิบัติการ KM หนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อยกระดับความเข้าใจและยกระดับวิธีการปฏิบัติ KM ให้เกิดผลตองาน ต่อการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และที่สำคัญช่วยแนะแนวทาง “การทำ KM ให้สนุก” และ “มีความสุข”

เคออร์ดิค (อลหม่าน สู่…ระเบียบ) (ราคา 200.-)

Gotoknow : องค์กรเคออร์ดิค 38. ขุมทรัพย์ทางปัญญา
องค์กร เคออร์ดิค คือองค์กรอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้, สร้าง, และใช้ความรู้ความสามารถเกินระดับปกติ… ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เคออร์ดิค จึงต้องใช้หลักการ และวิธีการบริหารงานที่แตกต่างจากที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบัน กล่าวคือ ต้องใช้…
“… เมื่อทบทวนประสบการณ์การทำงานแบบ เคออร์ดิค ของตนเอง ผมคิดว่าการทำงานที่ สคส. มีสภาพเคออร์ดิคที่สุด แม้ตอนทำงานที่ สกว. จะคิดว่าเคออร์ดิคสุดๆ แล้ว…”

หนังสือส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา (ราคา 220.-)

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง

  • แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที 21
  • ภาวะและคุณภาพการศึกษาไทยด้านความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
  • สภาวะคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนไทยและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม
  • เป็นต้น

ซึ่งถ่ายทอดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของระบบการศึกษาไทย รวมทั้งบันทึกเรื่องราวความจริงหลากหลายมิติ ที่สอดแทรกการตีความจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

สู่เส้นทางแห่งอาจาริยะบูชา “ครูเพื่อศิษย์” (ส.ค.ส. ๒๕๕๓)

ฟรี Download หนังสือได้ที่นี่
…เมื่อครูทำเช่นนี้  เด็กก็จะมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ (trust) ในตัวครู ตรงนี้ผมว่า  เป็นสุดยอดของวิญญาณความเป็น “ครูเพื่อศิษย์” 

KMDM ครั้งที่ 1 (ราคา 100.-)

KMDM ครั้งที่ 1 เป็นมุมมองของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า ทำไม KM ถึงต้องให้ผู้ปฏิบัติจริืง เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเอง  เช่น เดียวกับเรื่องเบาหวาน หากคุณหมอบอกให้ผู้ป่วยควบคุมอาหาร น้ำตาล หรือปฏิบัติตัวในรูปแบบต่างๆ ผู้ป่วยมักทำเพียงรับฟังแต่ลึกๆไม่เชือในคำแนะนำของคุณหมอ  ผิดกับการฟังคำแนะนำของเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันเอว  ผู้ซึ่งเข้าจิต เข้าใจ ผู้ป่วยด้วยกันเองและสามารถพิสูจน์ผลได้จากผลลัพธ์ของสุขภาพที่ดีขึ้น  และกรณีศึกษาการพัฒนางานด้านเบาหวานของโรงพยาบาลโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงพยาบาล พัฒนาเครื่องมือเพื่ิอช่วยเหลือผู้ป่วย

การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย (ราคา 200.-)

หากคุณสงสัยว่า KM เหมาะกับใครหรือใช้กับใครได้บาง ชาวนาที่สุพรรณบุรี ได้นำการจัดการความรู้เข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เคยปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี ก็เกิดการเรียนรู้ทดลอง แลกเปลี่ยนและหันมาปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี และนอกจากกรณีศึกษาเรื่องชาวนาแล้ว ยังมีกรณีศึกษาการใช้ KM ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือที่เราคุ้นเคยในนาม SCG อีกด้วย

 

การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลบ้านตาก (ราคา 100.-)

กรณีศึกษาการนำ KM ไปใช้ในโรงพยาบาลบ้านตาก โดยนำ KM ไปพัฒนาองค์กร พัฒนางาน พัฒนาคน พร้อมมุมมอง แนวคิดของผู้บริหารและคนทำงานในระดับต่างๆที่มีต่อ KM  ตัวอย่าง ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ในการเจาะน้ำเกลือเด็กเล็ก คุณค่าและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยน

การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ เรื่องราวเกษตรธรรมชาติที่พิจิตร (ราคา 100.-)

เมื่อชาวบ้านพบว่าการทำเกษตรแบบเดิมนั้น ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันจัดการความรู้เพื่อให้วิถีชีวิตดีขึ้่น เกิดการรวมกลุ่ม CoPs ในรูปแบบต่างๆมากมาย รู้จักและร่วมเรียนรู้การจัดการกลุ่ม CoPs ได้ในวีซีดีชุดนี้

กรณีศึกษากระบวนการเกษติธรรมชาติและ รพ.บ้านตาก (ราคา 100.-)

ถ่ายทอดเรื่องราว กรณีศึกษาการนำการจัดการความรู้ไปใช้ใน 2 บริบท  นั้นคือ กระบวนการเกษตรธรรมชาติื จังหวัดพิจิตร และ การใช้เครื่องมือ KM ในโรงพยาบาลบ้านตากเพื่อพัฒนางาน

 

รู้ัจัก รู้หลัก และรักที่จะใช้KM (ราคา 100.-)

KM คืออะไร ? ทำไม่ต้องทำและถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น เรียนรู้และเข้าใจ KM หรือการจัดการความรู้มากขึ้น                            โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

ขั้นตอนการสั่งสื่อสื่อการจัดการความรู้

1.ทางอีเมล์

ติดต่อ mujalin@kmi.or.th

แจ้งชื่อหนังสือ  ชื่อผู้สนใจ  เบอร์โทร หรือ อีเมล์ สำหรับติดต่อกลับ

2. ทางโทรศัพท์

คุณมุจลินท์ ศรีหิรัญ โทรศัพท์ 02-511-5758

การชำระเงิน

– บัญชีออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

เลขบัญชี 763 – 2 – 08444-1

 การแจ้งยืนยันการชำระเงิน

ส่งสำเนา Pay-in ทาง โทรสาร 02-511-5759 หรือ Mujalin@kmi.or.th

พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จและสถานที่สำหรับจัดส่ง

** สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-511-5758 , 02-511-5992 ต่อ 20