ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้

(Link เนื้อหาในหนังสือ) หนังสือ ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้  เล่มนี้ รวบรวมและปรับปรุงจาก บล๊อก ชุด ขอบฟ้าใหม่ในเรื่องความรู้ (https://www.gotoknow.org/posts/tags/ขอบฟ้าใหม่ในเรื่องความรู้) ซึ่งตีความจากหนังสือ The New Edge in Knowledge เขียนโดย Carla O’ Dell & Cindy Hubert เน้นว่าเป็นการตีความและมีส่วนที่ผมโต้แย้งหรือต่อเติมบ้าง รวมทั้งไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน ผู้ที่สนใจเรื่องการจัดการความรู้จริงจังควรอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษจะได้ความครบถ้วนมากกว่า ที่จริง “ขอบฟ้า” ของการจัดการความรู้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีลักษณะเหมือน “มีชีวิต” คืองอกงามเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบ เพราะการจัดการความรู้ คือเครื่องมือของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ผมจึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดช่องทางให้สังคมไทยได้ใช้พลังของการจัดการความรู้เพื่อเป็นพลวปัจจัยหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน วิจารณ์  พานิช

หนังสือส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา (ราคา 220.-)

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ภาวะและคุณภาพการศึกษาไทยด้านความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สภาวะคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนไทยและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม เป็นต้น ซึ่งถ่ายทอดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของระบบการศึกษาไทย รวมทั้งบันทึกเรื่องราวความจริงหลากหลายมิติ ที่สอดแทรกการตีความจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ (ราคา 200.-)

จุดเน้นของหนังสือเล่มนี้ คือ “แนวการปฏิบัติ การนำ KMไปใช้ในองค์กร” พร้อมทั้งบอกเล่าบทบาทคนสำคัญของการจัดการความรู้ แนวทางการเริ่มต้นจัดการความรู้ วิธีดำเนินการ เครื่องมือ และอื่นๆอีกมาย   และจงใจไม่เขียนตามแนวทางทฤษฎี แต่ถ้าอ่านดีๆจะพบว่ามีทฤษฎีอยู่ในการปฏิบัตินั้น ผู้อ่านอาจตีความได้หลายทฤษฎีในแต่ละแนวทางการปฏิบัติ

KM วันละคำ (ราคา 200.-)

เนื้่อหาในหนังสือเล่มนี้กลั่นและกรองมาจาก “ความรู้จากการปฏิบัติ” จากการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เปรียบได้กับพจนานุกรม KM ที่สามารถอ่านร่วมกับหนังสือ KM เล่มอื่นได้ สำหรับนักนักปฏิบัติการ KM หนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อยกระดับความเข้าใจและยกระดับวิธีการปฏิบัติ KM ให้เกิดผลตองาน ต่อการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และที่สำคัญช่วยแนะแนวทาง “การทำ KM ให้สนุก” และ “มีความสุข”

ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ (ราคา 160.-)

หนังสือเกิดขึ้นเพราะความเชื่ิอว่า “อัจฉริยะสร้างได้” อัจฉริยะเกิดจาก “พรแสวง” มากกว่า “พรสวรรค์” ดังนั้นองค์กรอัจฉริยะจึงสร้างได้และมีวิธีการสร้างที่ทำได้ไม่ยาก รวมทั้งกระบวนการสร้างองค์กรอัจฉริยะนั้นเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้่าใจ และปัญญา

การจัดการความรู้ ฉบับ KM Inside (ราคา 80.- )

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Inside KM และ KM Inside Inside KM เป็นส่วนของการรวบรวมประเด็นต่าง การทำความเข้าใจ KM เช่น การจัดการความรู้คืออะไร ? จัดการความรู้ไปทำไม ? สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ตัวปลา) ทำได้อย่างไร สร้าง COP ได้อย่างไร เป็นต้น KM Inside เน้น KM ที่ระเบิดจากข้างใน ไขข้อข้องใจ 3 เรื่อง คือจัดการอย่างไร ให้ 1.คนเปิดใจรับฟังกัน 2.มีใจแบ่งปันความรู้กัน 3.สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่

การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลบ้านตาก (ราคา 100.-)

กรณีศึกษาการนำ KM ไปใช้ในโรงพยาบาลบ้านตาก โดยนำ KM ไปพัฒนาองค์กร พัฒนางาน พัฒนาคน พร้อมมุมมอง แนวคิดของผู้บริหารและคนทำงานในระดับต่างๆที่มีต่อ KM  ตัวอย่าง ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ในการเจาะน้ำเกลือเด็กเล็ก คุณค่าและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยน

การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ เรื่องราวเกษตรธรรมชาติที่พิจิตร (ราคา 100.-)

เมื่อชาวบ้านพบว่าการทำเกษตรแบบเดิมนั้น ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันจัดการความรู้เพื่อให้วิถีชีวิตดีขึ้่น เกิดการรวมกลุ่ม CoPs ในรูปแบบต่างๆมากมาย รู้จักและร่วมเรียนรู้การจัดการกลุ่ม CoPs ได้ในวีซีดีชุดนี้

KMDM ครั้งที่ 1 (ราคา 100.-)

KMDM ครั้งที่ 1 เป็นมุมมองของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า ทำไม KM ถึงต้องให้ผู้ปฏิบัติจริืง เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเอง  เช่น เดียวกับเรื่องเบาหวาน หากคุณหมอบอกให้ผู้ป่วยควบคุมอาหาร น้ำตาล หรือปฏิบัติตัวในรูปแบบต่างๆ ผู้ป่วยมักทำเพียงรับฟังแต่ลึกๆไม่เชือในคำแนะนำของคุณหมอ  ผิดกับการฟังคำแนะนำของเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันเอว  ผู้ซึ่งเข้าจิต เข้าใจ ผู้ป่วยด้วยกันเองและสามารถพิสูจน์ผลได้จากผลลัพธ์ของสุขภาพที่ดีขึ้น  และกรณีศึกษาการพัฒนางานด้านเบาหวานของโรงพยาบาลโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงพยาบาล พัฒนาเครื่องมือเพื่ิอช่วยเหลือผู้ป่วย

การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย (ราคา 200.-)

หากคุณสงสัยว่า KM เหมาะกับใครหรือใช้กับใครได้บาง ชาวนาที่สุพรรณบุรี ได้นำการจัดการความรู้เข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เคยปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี ก็เกิดการเรียนรู้ทดลอง แลกเปลี่ยนและหันมาปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี และนอกจากกรณีศึกษาเรื่องชาวนาแล้ว ยังมีกรณีศึกษาการใช้ KM ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือที่เราคุ้นเคยในนาม SCG อีกด้วย