Public Course

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน ราชการ องค์กรอิสระ มีความสนใจที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มาจากหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น การผลิต การบริการ การพานิช และอื่น ๆ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความรู้ต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้หรือเพื่อเข้าสร้างเครื่อข่ายของสังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อนนำไปเผยแพร่แนวคิด หลักการ และปรับประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัฒนธรรมและบริบทของแต่ละองค์กร 

พบกับหลากหลายหลักสูตร……ของ สคส.

ที่เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เน้นการนำไปปรับใช้ได้จริง