การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลบ้านตาก (ราคา 100.-)

กรณีศึกษาการนำ KM ไปใช้ในโรงพยาบาลบ้านตาก โดยนำ KM ไปพัฒนาองค์กร พัฒนางาน พัฒนาคน พร้อมมุมมอง แนวคิดของผู้บริหารและคนทำงานในระดับต่างๆที่มีต่อ KM  ตัวอย่าง ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ในการเจาะน้ำเกลือเด็กเล็ก คุณค่าและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยน

การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ เรื่องราวเกษตรธรรมชาติที่พิจิตร (ราคา 100.-)

เมื่อชาวบ้านพบว่าการทำเกษตรแบบเดิมนั้น ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันจัดการความรู้เพื่อให้วิถีชีวิตดีขึ้่น เกิดการรวมกลุ่ม CoPs ในรูปแบบต่างๆมากมาย รู้จักและร่วมเรียนรู้การจัดการกลุ่ม CoPs ได้ในวีซีดีชุดนี้

KMDM ครั้งที่ 1 (ราคา 100.-)

KMDM ครั้งที่ 1 เป็นมุมมองของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า ทำไม KM ถึงต้องให้ผู้ปฏิบัติจริืง เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเอง  เช่น เดียวกับเรื่องเบาหวาน หากคุณหมอบอกให้ผู้ป่วยควบคุมอาหาร น้ำตาล หรือปฏิบัติตัวในรูปแบบต่างๆ ผู้ป่วยมักทำเพียงรับฟังแต่ลึกๆไม่เชือในคำแนะนำของคุณหมอ  ผิดกับการฟังคำแนะนำของเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันเอว  ผู้ซึ่งเข้าจิต เข้าใจ ผู้ป่วยด้วยกันเองและสามารถพิสูจน์ผลได้จากผลลัพธ์ของสุขภาพที่ดีขึ้น  และกรณีศึกษาการพัฒนางานด้านเบาหวานของโรงพยาบาลโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงพยาบาล พัฒนาเครื่องมือเพื่ิอช่วยเหลือผู้ป่วย

การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย (ราคา 200.-)

หากคุณสงสัยว่า KM เหมาะกับใครหรือใช้กับใครได้บาง ชาวนาที่สุพรรณบุรี ได้นำการจัดการความรู้เข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เคยปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี ก็เกิดการเรียนรู้ทดลอง แลกเปลี่ยนและหันมาปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี และนอกจากกรณีศึกษาเรื่องชาวนาแล้ว ยังมีกรณีศึกษาการใช้ KM ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือที่เราคุ้นเคยในนาม SCG อีกด้วย  

กรณีศึกษากระบวนการเกษติธรรมชาติและ รพ.บ้านตาก (ราคา 100.-)

ถ่ายทอดเรื่องราว กรณีศึกษาการนำการจัดการความรู้ไปใช้ใน 2 บริบท  นั้นคือ กระบวนการเกษตรธรรมชาติื จังหวัดพิจิตร และ การใช้เครื่องมือ KM ในโรงพยาบาลบ้านตากเพื่อพัฒนางาน