ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้

(Link เนื้อหาในหนังสือ) หนังสือ ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้  เล่มนี้ รวบรวมและปรับปรุงจาก บล๊อก ชุด ขอบฟ้าใหม่ในเรื่องความรู้ (https://www.gotoknow.org/posts/tags/ขอบฟ้าใหม่ในเรื่องความรู้) ซึ่งตีความจากหนังสือ The New Edge in Knowledge เขียนโดย Carla O’ Dell & Cindy Hubert เน้นว่าเป็นการตีความและมีส่วนที่ผมโต้แย้งหรือต่อเติมบ้าง รวมทั้งไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน ผู้ที่สนใจเรื่องการจัดการความรู้จริงจังควรอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษจะได้ความครบถ้วนมากกว่า ที่จริง “ขอบฟ้า” ของการจัดการความรู้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีลักษณะเหมือน “มีชีวิต” คืองอกงามเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบ เพราะการจัดการความรู้ คือเครื่องมือของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ผมจึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดช่องทางให้สังคมไทยได้ใช้พลังของการจัดการความรู้เพื่อเป็นพลวปัจจัยหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน วิจารณ์  พานิช

หนังสือส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา (ราคา 220.-)

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ภาวะและคุณภาพการศึกษาไทยด้านความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สภาวะคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนไทยและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม เป็นต้น ซึ่งถ่ายทอดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของระบบการศึกษาไทย รวมทั้งบันทึกเรื่องราวความจริงหลากหลายมิติ ที่สอดแทรกการตีความจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ (ราคา 200.-)

จุดเน้นของหนังสือเล่มนี้ คือ “แนวการปฏิบัติ การนำ KMไปใช้ในองค์กร” พร้อมทั้งบอกเล่าบทบาทคนสำคัญของการจัดการความรู้ แนวทางการเริ่มต้นจัดการความรู้ วิธีดำเนินการ เครื่องมือ และอื่นๆอีกมาย   และจงใจไม่เขียนตามแนวทางทฤษฎี แต่ถ้าอ่านดีๆจะพบว่ามีทฤษฎีอยู่ในการปฏิบัตินั้น ผู้อ่านอาจตีความได้หลายทฤษฎีในแต่ละแนวทางการปฏิบัติ

KM วันละคำ (ราคา 200.-)

เนื้่อหาในหนังสือเล่มนี้กลั่นและกรองมาจาก “ความรู้จากการปฏิบัติ” จากการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เปรียบได้กับพจนานุกรม KM ที่สามารถอ่านร่วมกับหนังสือ KM เล่มอื่นได้ สำหรับนักนักปฏิบัติการ KM หนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อยกระดับความเข้าใจและยกระดับวิธีการปฏิบัติ KM ให้เกิดผลตองาน ต่อการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และที่สำคัญช่วยแนะแนวทาง “การทำ KM ให้สนุก” และ “มีความสุข”

ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ (ราคา 160.-)

หนังสือเกิดขึ้นเพราะความเชื่ิอว่า “อัจฉริยะสร้างได้” อัจฉริยะเกิดจาก “พรแสวง” มากกว่า “พรสวรรค์” ดังนั้นองค์กรอัจฉริยะจึงสร้างได้และมีวิธีการสร้างที่ทำได้ไม่ยาก รวมทั้งกระบวนการสร้างองค์กรอัจฉริยะนั้นเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้่าใจ และปัญญา

การจัดการความรู้ ฉบับ KM Inside (ราคา 80.- )

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Inside KM และ KM Inside Inside KM เป็นส่วนของการรวบรวมประเด็นต่าง การทำความเข้าใจ KM เช่น การจัดการความรู้คืออะไร ? จัดการความรู้ไปทำไม ? สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ตัวปลา) ทำได้อย่างไร สร้าง COP ได้อย่างไร เป็นต้น KM Inside เน้น KM ที่ระเบิดจากข้างใน ไขข้อข้องใจ 3 เรื่อง คือจัดการอย่างไร ให้ 1.คนเปิดใจรับฟังกัน 2.มีใจแบ่งปันความรู้กัน 3.สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่

KM แบบขนมเปียกปูน (ราคา 90.-)

“เพราะ  ทฤษฎีขนมเปียกปูน ช่วยเตือนเราว่า ต้องอย่าทำ KM แบบขนมชั้น คือ ต้องให้ KM เนี่ยนอยู่ในเนื้องาน อย่าให้แยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากเนื้องาน ที่สำคัญส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน ต้องมีเครื่องมือพัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาคน อีกหลายขนานเป็นส่วนผสม ไม่ใช่มี KM เพียงอย่างเดียว ส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน จะมีอะไรบ้างนั้น ไม่มีสูตรตายตัว แต่ละองค์กรต้องทดลองผสมเอาเองจากการปฏิบัติ ไม่มีสูตรสำเร็จ”

สารพัดช่าง KM สู่ LO (ราคา 100.-)

หนังสือ เล่มนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เส้นทางสู่องค์กรเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยาก หากเดินถูกทาง หากไม่หลงทาง หากจัดกระบวนการในการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร อย่างถูกต้อง ที่สำคัญองกร์เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกที่มีสมองชั้นเลิศระดับอัจฉริยะทั้งหมด ก็สามารถเป็นองค์กรเรียนรู้ได้ หากมีการสร้าง “ช่างทั้งยี่สิบห้า” ขึ้น โดยกระบวนการทำงานและใช้ทักษะฝีมือ “ช่างทั้งยี่สิบห้า” ในการทำงาน

เคออร์ดิค (อลหม่าน สู่…ระเบียบ) (ราคา 200.-)

Gotoknow : องค์กรเคออร์ดิค 38. ขุมทรัพย์ทางปัญญา องค์กร เคออร์ดิค คือองค์กรอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้, สร้าง, และใช้ความรู้ความสามารถเกินระดับปกติ… ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เคออร์ดิค จึงต้องใช้หลักการ และวิธีการบริหารงานที่แตกต่างจากที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบัน กล่าวคือ ต้องใช้… “… เมื่อทบทวนประสบการณ์การทำงานแบบ เคออร์ดิค ของตนเอง ผมคิดว่าการทำงานที่ สคส. มีสภาพเคออร์ดิคที่สุด แม้ตอนทำงานที่ สกว. จะคิดว่าเคออร์ดิคสุดๆ แล้ว…”

สู่เส้นทางแห่งอาจาริยะบูชา “ครูเพื่อศิษย์” (ส.ค.ส. ๒๕๕๓)

ฟรี Download หนังสือได้ที่นี่ …เมื่อครูทำเช่นนี้  เด็กก็จะมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ (trust) ในตัวครู ตรงนี้ผมว่า  เป็นสุดยอดของวิญญาณความเป็น “ครูเพื่อศิษย์” …