หนังสือส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา (ราคา 220.-)

  • โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง

  • แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที 21
  • ภาวะและคุณภาพการศึกษาไทยด้านความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
  • สภาวะคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนไทยและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม
  • เป็นต้น

ซึ่งถ่ายทอดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของระบบการศึกษาไทย รวมทั้งบันทึกเรื่องราวความจริงหลากหลายมิติ ที่สอดแทรกการตีความจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน