Overview for Executive

ภาพรวมหลักสูตร : เป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่กระชับสั้นและให้ภาพที่เชื่อมโยงชัดเจน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกจากจะใช้การบรรยายเพื่ออธิบายความหมายของการจัดการความรู้แล้ว ยังได้นำตัวอย่างจริงจากหน่วยงานที่ได้มีการนำหลักการ KM ไปใช้แล้วได้รับผลสำเร็จมาแสดงประกอบการบรรยายด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่วงทดลองปฏิบัติจริง และจัดให้มีการสะท้อนการเรียนรู้ไว้เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปได้

เพื่อใช้กำหนดกรอบและสนับสนุนให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด

รูปแบบการเรียนรู้ : ผ่านการทดลองปฏิบัติ กรณีศึกษา การสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน