Our Customer

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)

 

สคส. ได้รับ โอกาสจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. ให้ จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดเครื่องมือ KM และกระชับความสัมพัน์ระหว่างคนทำงาน ในพื้นที่ ต่างๆ

IMG_7960 IMG_0589 IMG_2263IMG_2274
IMG_7948