Our Customer

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

OD for Core Value (3 – 5 ตุลาคม 2556)

“กระบวนการที่ให้พวกเราได้วาดรูปแล้วแลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ กัน ทำให้เราสามารถค้นหาค่านิยมองค์กรและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในค่านิยมเหล่านั้น ผมชอบกระบวนการแบบนี้นะ”

ดร. ไกรยส ภัทราวาส