Our Customer

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

สำหรับ Workshop นี้ วิทยากรต้องทำงานแบบคู่ขนานกันเลยที่เดียว ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมที่เยอะ และเวลาที่จำกัดทำให้ต้องจัด 2 ห้องขนานกัน   ประเด็นการเรียนรู้เน้นสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบันทึกความรู้เพื่อนำไปต่อยอดกับโครงการ ศูนย์เรียนรู้กินได้

IMG_0685 IMG_0703 IMG_0909