Our Customer

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สคส. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ก.ล.ต. 3 ครั้ง ได้แก่

1) หลักสูตร KM : Solution for Change Management 2 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการจัดการความรู้และฝึกปฏิบัติให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

2) การสััมนา “Human KM : Executive Learning Trip” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริง โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมพลังของการจัดการความรู้ 2 บริบท