Our Customer

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สสส.เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับ สคส. ในหลายครั้ง ทั้งการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี   ซึ่งสำหรับปี 2558 

ทีม สคส. มีโอกาศได้เป็นทีมวิทยากรจัดหลักสูตร ” KM For PM “ (การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร)  และ                   ” KM สำหรับนักปฏฺิบัติ”  ดังรูป  

image 10929926_850847414957916_6694356246378285819_n image (1) image (3) image (2)  image (4) image (5) image (6)

นอกจากนี้ ยังช่วยบริการจัดการ เป็นวิทยากรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่าน เช่น คุณศิริกุล กุลเลียบ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  รศ.ดร.นฤมล นิราทร และ รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ ในหลักสูตร ” การบริหารเครือข่าย”

 

image (1) image (2) image (3) image (4) 10277192_858250144217643_5916630423267354031_n 10676350_857839277592063_1227480300943909474_n

 

นอกจากการอบรมเรื่องการจัดการความรู้ที่เป็นความชำนาญเฉพาะของ สคส. แล้ว เรายังเคยจัดกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ให้ สสส. ด้วย เช่น

1) One Day Executive Dialogue (ODED)

2) OD (Organization Development)

 

3) การจัดงานภาคีสัมพันธ์ สสส. ครั้งที่ ๑ : เราจะก้าวไปด้วยกัน