Our Customer

บริษัทดอนเมืองพัฒนา

บริษัทดอนเมืองพัฒนา ร่วมกับ สคส. จัดกิจกรรมให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีสัดส่วนมากที่สุัดในจำนวนพนักงานทั้งหมด

ครั้งนี้เราจัดเป็นฐานการเรียนรู้่ ที่มีทั้งสาระและบรรเทิง บรรยากาศตามรูปข้างล่างนี้