Our Customer

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

สัมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ ทีมสร้างผล คนสร้างสุข”

จัดให้สำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม