KMI Team

คุณธวัช หมัดเต๊ะ มือถือ 086-0969595

ที่ปรึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลง (Change & Empowering Officer)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโทสาขาส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยไลป์ซิกรัฐแซกโซนิ สหพันธรัฐเยอรมนี (Leipzig University, Germany) 

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

  •  ปรึกษาในประเทศ ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของกลุ่มสตรีในสหกรณ์การเกษตร องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
  • คณะกรรมการพิจารณาโครงการขนาดเล็ก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกขนาดเล็ก GEF– UNDP
  • กรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน  สนง. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
  • อาสาสมัครประสานงาน มูลนิธิฮันส์ไซเดล (สำนักงานกรุงเทพฯ) สหพันธรัฐเยอรมันนี
  • เจ้า หน้าที่ฝึกอบรม โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานจักราช นครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุน ของสำนักงานความร่วมมือด้านวิชาการเยอรมัน (GTZ) 

ประเด็นสนใจส่วนตัว

การออกแบบการเรียนรู้และการดึงศักยภาพของบุคคลในทุกระดับออกมา และ workplace learning

หน่วยงานและโปรแกรมที่ได้ร่วมออกแบบและอำนวยกระบวนการจัดการความรู้ (ในระหว่างปี 2548 – 2556)

บริษัทเอกชน

บ. สยามซานิทารีแวร์ จำกัด (SCG Group), บ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, บมจ. IRPC, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,บมจ. บางจากปิโตรเลียม, บมจ. ผลธัญญะ,SCG Paper Group,บมจ. ไทยลู้บเบส (มหาชน),บ.สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด,บมจ.ไทยโพลีคาร์บอเนต, บมจ. เอ็มบีเค (มหาชน), บ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บ. ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

 องค์กรรัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, KM Executive Trip สำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.), โรงงานยาสูบ

หน่วยงานราชการ

กรมการบินพลเรือน, สำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อ,กรมทางหลวง, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมคุมประพฤติ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, โครงการนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง ปี 2550, หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง ปี 2551-กรมพัฒนาชุมชน, ผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม,โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ, โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง,สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง กองทัพบก, กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สถาบันทางการศึกษา

สถาบันพลศึกษา,หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารนบม.มหาวิทยาลัยมหิดล,หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2548, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช,เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ,หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง,เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, KM Research มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา,โรงสตรีศรีสุริโยทัย กทม., คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, KM สัญจร NIDA

องค์กรอิสระและโครงการ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน),สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย วช.  สศอ. และ สบว., กลต. และ DSI, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD),การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, Outcome Mapping จัดให้แก่แผนงาน-โครงการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ตลาดนัดความรู้เครือข่ายเบาหวาน, โครงการสิ่งแวดล้อมโลก UNDP, มูลนิธิสยามกัมมาจล-ธนาคารไทยพาณิชย์, สถาบันสุขภาพวิถีไทย, สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

Public Courses

Intelligent Organizational Coaching Service program, KM for Change Agent & Facilitator Workshop, Before Action Review & After Action Review Workshop

ติดต่อประสานวิทยากร โทรมือถือ 086-0969595