KMI Partner

เครือข่ายการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง

เครือข่ายการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เกิดจากการรวมตัวกันของคนทำงานสหสาขาวิชาชีพจากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2548 และใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ   การประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้   กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  การประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกเรื่องราวการทำงานไว้ที่เว็บล็อก Gotoknow.org