KMI Board

นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์

กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Master of Science in Health Research Methodology จาก McMaster University ประเทศแคนาดา

ฺประสบการณ์การทำงาน

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำงานบริหารจัดการความรู้ ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพงาน โดยส่งเสริมการสร้างและการใช้ความรู้ ผ่านกระบวนการวิจัยจากงานประจำ