KMI Board

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ประวัติการศึกษา

  • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบปริญญาโท 2 สาขา (1) วิศวกรรมโยธา จาก University of Texas at Arlington และ (2) การบริหารงานวิศวกรรม จาก University of Missouri-Rolla, USA
  • จบปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาจาก University of Missouri-Columbia, USA

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน)

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
  • เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
  • เคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพ และการพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษให้กับองค์กรและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
  • เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ University of Maryland, USA 

ผลงานหนังสือ (เฉพาะที่มีจำหน่าย)

  • เป็นผู้เขียนหนังสือ KM ที่อ่านง่ายและได้รับความนิยมมากที่สุด 3 เล่ม คือ(1) KM ฉบับมือใหม่หัดขับ (2) KM ฉบับขับเคลื่อน LO และ (3) KM Inside
  • เป็นผู้แปลหนังสือแนวพัฒนาตน 9 เล่ม คือ (1) ปัญญาญาณ (2) อิสรภาพ(3) วุฒิภาวะ (4) intelligence…เป็นไปได้ด้วยปัญญา (5) เซน (6) เต๋า: มรรควิถีที่ไร้เส้นทาง(7) สปาอารมณ์ (8) ดีไซน์รัก และ (9) คำทองคำ